- 2018
  2 3 21 22 11 27
1 Bemak Mikhail   8,15 14,25   25   30 77,4
2 Muchychca Sergey   8,15 8 30 25 1,88   73,03
3 Rusanov Sergey   8,15 14,25 25 11,5 1,88 9,75 70,53
4 Baloha Mykhailo   17,5       15 25 57,5
5 Petrovskiy Vadim   17,5 30     7   54,5
6 Ovcharenko Dmitro   0 3,5 3,5 25   17,5 49,5
7 Oros Robert     25     22,5   47,5
8 Domanskiy Mykola   0   3,5 11,5 10,33 14,5 39,83
9 Husti Yuriy   2,5 3,5 20   10,33 0 36,33
10 Raychynets Ivan   0 14,25 8,5 5,5 0 5 33,25
11 Rizsonkov Vlagyimir   8,15   8,5 11,5 1,88   30,03
12 Ovsejevitsch Sergei   30           30
13 Isak, Yuriy           30   30
14 Tiba Vladyslav   25           25
15 Tatarenkov Mykhaylo   0 0 13,5 1,66 0 9,75 24,91
16 Yushko, Olga           22,5   22,5
17 Fediv Alexandr   0   0   10,33 9,75 20,08
18 Beglyj Mikhail   0   8,5 7,5 1,88 1 18,88
19 Guivan Vasily   2,5 14,25         16,75
20 Babenko Alexander   0 0 0 5,5 0 9,75 15,25
21 Seikel, Volodymyr       13,5 0 0   13,5
22 Panchenko Nikoletta   0 0 8,5   0 5 13,5
23 Reshetar Alexander   2,5 3,5     7   13
24 Tarkovich Fedor   0 0 0 7,5 0 5 12,5
25 Peppas Hrisovaladis   8,15 3,5         11,65
26 Kohanskiy Nikolay   0 0 0 11,5 0 0 11,5
27 Ganze Laszlo   8,15       1,88   10,03
28 Kristofori Attila   8,15           8,15
29 Drobyshev Genadiy     8       0 8
30 Buniy Stepan     8 0 0 0 0 8
31 Vorovic, Arkadiy           7   7
32 Depresov, Alexandr         1,66   5 6,66
33 Mandi, Kalman       3,5 1,66     5,16
34 Bedj Myhajlo   0 0 0 0 0 5 5
35 Kenyjz Yuriy   0 0 3,5 0   1 4,5
36 Oros Mikhailo   0 0 0 1,66 1,88 0 3,54
37 Sevastjanov Nikolaj     3,5         3,5
38 Chovban Mikhail     3,5         3,5
39 Kamenev Anatoliy   0 0 3,5 0 0 0 3,5
40 Suslik Volodymyr   0 0 3,5 0     3,5
41 Shelepa, Yuliy       0 0 1,88 1 2,88
42 Sztercsco Sztyepan   2,5       0   2,5
43 Djordjay Olexiy   0       1,88   1,88
44 Pauk Vasilij     0 0 1,66 0 0 1,66
45 Gurkovskiy, Vladyslav         1,66     1,66
46 Gabor Yuriy   0           0
47 Dankulinets Yulia   0 0         0
48 Lonskiy Artem   0 0         0
49 Pribek Tiberiy   0 0 0 0 0 0 0
50 Kondrat Bogdan   0 0     0 0 0
51 Gabor Mariya   0           0
52 Yovzhi Ivan   0 0 0 0 0 0 0
53 Tegze Mykola   0 0         0
54 Sehljanyk Ivan   0     0     0
55 Martyn Vasil   0 0         0
56 Kazik Yaroslav   0       0   0
57 Masley Mariya   0 0         0
58 Luts Vitaliy   0 0     0   0
59 Moron Viktor   0   0       0
60 Keik Veronika   0   0       0
61 Pichkar Volodymyr   0     0 0 0 0
62 Masley Marianna   0 0         0
63 Masley Vasyl   0 0         0
64 Pavlovska Lubov   0           0
65 Masley Illya   0 0         0
66 Lendyel Illya   0           0
67 Golubka Andriy   0 0         0
68 Tarkovich Fedor     0 0 0 0   0
69 Rosul Mihaylo     0   0     0
70 Maleta Oleksandr     0         0
71 Pavlovska Olexandra     0         0
72 Sirmai Matjas     0 0 0 0 0 0
73 Sinnyi Artur     0 0 0 0 0 0
74 Fazekash Mikhal     0     0   0
75 Lonskiy Andriy     0         0
76 Ovsejevich Anastasia     0         0
77 Kottes Edvin     0         0
78 Tymkiv Vasyl     0         0
79 Biro David     0         0